NÁKUPNÍ ŘÁD

NÁKUPNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU WWW.ASECURITYLAB.CZ PRO ZBOŽÍ PRODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ OSC Outsourcing Services s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ZÁKAZNICKÝ PROFIL

 1. Tento nákupní řád (dále jen „nákupní řád“) elektronického obchodu www.asecuritylab.com pro zboží prodávané společností OSC Outsourcing Services s.r.o., IČO 08379866, se zapsaným sídlem Kadečkové 774/8, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318026 (dále jen „prodávající“), upravuje v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavřené mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu (dále také jen „obchod“), umístěného na internetové adrese www.asecuritylab.com (dále jen „webová stránka“ nebo dle kontextu „webové stránky“).

 2. Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a nákupní řád jsou vyhotoveny v českém jazyce, případná odlišná úprava v kupní smlouvě má přednost před obecnými ustanoveními nákupního řádu.

 3. Podmínky nákupního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale ukončit provozování obchodu.

 4. Výrazem „zboží“ se v tomto nákupním řádu rozumí zařízení a jakékoli další výrobky nabízené zákazníkům ze strany prodávajícího v obchodu

 5. Výrazem „zařízení“ se v tomto nákupním řádu rozumí koncová zařízení či jiná telekomunikační nebo elektronická zařízení (zejména určená pro zabezpečení objektů nebo využívání služeb elektronických komunikací), nabízená na e-shopu.

Zákaznický profil

 1. Zákazník má možnost vytvořit si na webové stránce obchodu www.asecuritylab.com vlastní zákaznický profil, a to vyplněním registračních údajů v rozsahu stanoveném na webové stránce obchodu při vytvoření objednávky. Pro vytvoření profilu je nutný souhlas zákazníka s tímto nákupním řádem (souhlas s nákupním řádem zákazník potvrzuje kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“). Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí registračních údajů je nutnou podmínkou pro zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu.

 2. Registrovaný zákazník má prostřednictvím svého zákaznického profilu přístup k aktuálním registračním údajům, které naposledy na webových stránkách zadal, a rovněž k historii svých nákupů v obchodu. Registrovaný zákazník má rovněž možnost objednávat zboží přímo ze svého zákaznického profilu s předvyplněním aktuálních registračních údajů (avšak může objednávat zboží i bez registrace).

 3. Zákazník se přihlašuje ke svému zákaznickému profilu pomocí uživatelského jména a hesla. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o svých přihlašovacích údajích. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost v případě porušení povinnosti zákazníka chránit své přihlašovací údaje.

 4. Zákazník není oprávněn umožnit jakékoliv třetí osobě, aby využívala jeho zákaznický profil.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo zákaznický profil kdykoliv zrušit, zejména v případě, že zákazník při registraci uvedl nesprávné nebo nepravdivé údaje, profil alespoň po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců nepoužívá ani se do něj nepřihlásil, odmítá nadále poskytovat své registrační údaje potřebné pro zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu, umožnil využívání svého zákaznického profilu třetí osobě, porušil tento nákupní řád apod.

 6. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický profil nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména nemusí být dostupný během údržby vybavení nebo zařízení prodávajícího či třetích osob.

 7. Zákaznický profil je veden po dobu neurčitou. Jeho vedení je oprávněn vypovědět prodávající i zákazník z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, a to s účinností uplynutím výpovědní doby v délce třiceti (30) dnů po doručení výpovědi druhé straně elektronickou poštou; zákazník tuto výpověď doručí prodávajícímu na adresu info@asecuritylab.com, zatímco prodávající zákazníkovi na aktuální elektronickou adresu v jeho zákaznickém profilu.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá obrazová, textová či jiná prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je výlučně informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Informace na webových stránkách obchodu zahrnují důležité údaje o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v Kč včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webová stránka dále uvádí obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je zákazníkům doručováno výhradně na existující adresy na území České republiky, proto náklady spojené s balením a dodáním platí pouze pro doručování v rámci České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku), požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a, informace o nákladech spojených s dodáním zboží (vyplněný objednávkový formulář dále též jen „objednávka“).

 5. Před konečným odesláním objednávky prodávajícímu má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT; odeslaná objednávka představuje od svého doručení prodávajícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy, zavazující zákazníka po přiměřenou dobu, minimálně však třicet (30) dnů od jejího doručení prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka zadanou do objednávky nebo uvedenou v zákaznickém profilu (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež prodávající zasílá zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka.

 3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit standardně v hotovosti při převzetí zboží od České pošty, s.p., nebo od smluvní společnosti nabízející kurýrní služby. Kupní cena je tedy splatná při převzetí zboží. Pokud jsou v obchodě nabízeny další možnosti placení a zákazník si z nich jednu zvolí, uhradí plnou kupní cenu i náklady spojené s dodáním zboží předem při objednání zboží.

 2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Prodávající standardně nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.4 tohoto nákupního řádu ohledně práva prodávajícího požadovat zaplacení kupní ceny zboží předem ani ustanovení odst. 3.1 tohoto nákupního řádu.

 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz odst. 2.6 výše) nebo že zákazník zvolil při objednání zboží uhrazení kupní ceny jinak než v hotovosti při převzetí (viz odst. 3.1 výše), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zákazník bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel (tj. člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti i samostatného výkonu svého povolání) z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné, obsahovat vlastnoruční podpis zákazníka a prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy a vracené zboží doručuje zákazník prodávajícímu na aktuální adresu jeho zapsaného sídla. Vzorový formulář, který lze použít pro odstoupení od kupní smlouvy, tvoří přílohu tohoto nákupního řádu.

 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle odst. 4.2 tohoto nákupního řádu se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu na aktuální adresu jeho zapsaného sídla vráceno společně s odstoupením od kupní smlouvy nebo nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to s originálním obalem a v původním stavu bez poškození. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 4.2 tohoto nákupního řádu vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží dle odst. 4.3 tohoto nákupního řádu vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení jím uhrazené kupní ceny.

 5. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě, pokud již zákazník uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající zákazníkovi jím uhrazenou kupní cenu nebo její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

 6. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRA V A A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží bude zákazníkovi doručeno třetí stranou – společností Česká pošta, s.p., nebo smluvní kurýrní službou na určenou adresu na území České republiky, a to v dohodnutý čas (standardně v pracovních dnech v době od 8:00 h do 16:00 h). Zboží bude doručeno nejpozději třetí (5.) pracovní den po akceptaci objednávky, pokud zákazník bezodkladně neobdrží jinou informaci. Prodávající si vyhrazuje právo doručit zboží později než ve výše uvedené lhůtě a zákazníka odpovídajícím způsobem informovat v případě, že zákazníkem vybrané zboží není momentálně na skladě.

 2. Zákazník je povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu, svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy prodávajícího nebo výrobce, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Ustanovení uvedená v odst. 6.2 tohoto nákupního řádu se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Prodávající neodpovídá za vady software, aplikací či souvisejících služeb (např. vzdáleného datového úložiště či cloudových služeb), jejichž poskytovatelem je třetí osoba (zejména výrobce zboží či vývojář aplikace), a to ani jsou- li potřebné pro plnou funkčnost prodávaného zboží.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 3. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník vůči prodávajícímu na jeho telefonickém kontaktu pro reklamace, uvedeném na stránce www.asecuritylab.com, a následně doručením zboží na aktuální adresu zapsaného sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží.

 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád vydaný prodávajícím pro elektronický obchod www.asecuritylab.com, zveřejněný na jeho internetových stránkách.

7. DALŠÍ PRÁV A A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží prodávajícímu.

 2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení nákupního řádu neplatné nebo neúčinné, případně se takovým stane, nastoupí namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či nákupního řádu vyžadují písemnou formu.

 3. Kupní smlouva včetně nákupního řádu je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není běžně přístupná.

 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kadečkové 774/8, Letňany, 199 00 Praha 9; adresa elektronické pošty - info@asecuritylab.com.

 5. V případě, že mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00,

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů registrovaného uživatele nebo zákazníka, kteří jsou fyzickými osobami, je upravena zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679.

 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající jako správce zpracovává jeho osobní údaje, které mu zákazník sdělí při vytváření objednávky dle odst. 2.4 a 2.5 nebo při registraci zákaznického profilu dle odst. 1.6 tohoto nákupního řádu, a to minimálně v rozsahu jméno a příjmení zákazníka, jeho elektronická adresa a telefonní číslo, fakturační a doručovací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo pro účely zřízení, vedení a využívání zákaznického profilu dle odst. 1.6 tohoto nákupní řádu (byl-li zřízen).

 4. Zákazník je povinen veškeré své osobní údaje uvádět prodávajícímu správně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. V souladu s tím je zejména povinen, má-li registrovaný zákaznický profil na internetových stránkách obchodu, zadat prostřednictvím webových stránek neprodleně po změně osobních údajů tyto údaje znovu v souladu se skutečností.

 5. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že k ní poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí za účelem plnění kupní smlouvy.

 6. Zákazník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn oslovit jej se svými obchodními nabídkami do té doby, než podá námitku proti tomuto oslovování.

 7. Detailní informace o zpracování osobních údajů, o právech zákazníka souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění, jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.asecuritylab.com.

 8. V případě, že mezi prodávajícím a zákazníkem, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, e-mail adr@coi.cz, web adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tato verze nákupního řádu je účinná ode dne 1. 4. 2020

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení